Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
  • 2381 M strojárstvo - absolvent získa maturitné vysvedčenieMN

     Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasic­kých strojoch a zariadeniach a progra­movacích strojoch a zariadeniach, sa­mostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovacích strojov a zariadení, pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o život­né prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samo­statného vytvorenia technickej a techno­logickej dokumentácie, pri racionálnom využívaní materiálov a energAbsolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s práv­nymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Pred­pokladá sa jeho schopnosť ďalšieho samostatného rozvoja a štúdia v odbore na zák­lade získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium Absolvent má zís­kať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

UČEBNÝ_PLÁN.pdf

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

V školskom roku 2024/2025 odbor neotvárame!!!   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

  Mechanik nastavovač - špecialista CNC strojov a liniek v Schaeffler Skalica 2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou...

Študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania

Mechanik mechatronik – mechatronik v oblasti Industry 4.0 v Schaeffler Skalica 2679 K mechanik mechatronik štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou k maturite získaš...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA