Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici

V našej Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici od 19. novembra 2015 máme zriadenú žiacku školskú radu, ktorej členmi sú v tajnom hlasovaní zvolení zástupcovia tried školy, a to v školskom roku 2023/2024:

Predseda:

Maximilián Joubin                     II.S

Členovia:

 
 
 

 

 ŠTATÚT  žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

1. Názov žiackej školskej rady pri strednej škole:  Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole strojníckej Skalica

2. Adresa školy: Stredná odborná škola strojnícka Skalica, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

3. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

4. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

5. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

6. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1. Žiacka školská rada má 11 členov.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Zasadnutia žiackej školskej rady sú verejné.

Z každého zasadnutia sa vedie prezenčná listina a zápisnica podpísaná podpredsedom.

Kópie zápisníc sa odovzdávajú riaditeľke školy.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 19. novembra 2015 v Skalici  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

Skalica 19. novembra 2015

     Gabriel Šantavý II. P                                                                         Ing. Žaneta Sirková

      predseda ŽŠR                                                                                      riaditeľka školy

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA