Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

V súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 22. marca 2021 číslo: 2021/11902:1-A1810 sa v Strednej odbornej škole strojníckej Skalici interná časť maturitnej skúšky 2021 bude konať administratívne hodnotením ako aritmetický priemer.

Riaditeľka  školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie 17. mája 2021.

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 18. mája 2021.

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021, to platí aj anglický jazyk B2.

Termíny klasifikácie žiakov štvrtého ročníka študijných odborov 2411 K mechanik nastavovač, 2679  K mechanik mechatronik a druhého ročníka nadstavbového študijného odboru 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby:

 

Dátum uzatvorenia známok za štvrtý ročník, resp. druhý ročník: 7. mája 2021 (piatok)

Dátum klasifikačnej porady: 10. mája 2021 (pondelok)

Dátum vydania koncoročného vysvedčenia: 14. mája 2021 (piatok)

 

Dátum konania MS : 17. mája 2021 (pondelok)

Dátum schválenia ŠMK: 17. mája 2021 (pondelok)

Dátum vydávania maturitného vysvedčenia: 21. mája 2021 (piatok)

 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA